ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی داده ایم، انفاق کنید، پیش از رسیدن روزی که در آن روز نه داد و ستدی است و نه دوستی (سوره بقره؛ آیه 254)