وقف در ایران معاصر

برگزاري اولين سمينار ابعاد اجتماعي و فرهنگي وقف در شمال ايران برگزاري اولين سمينار ابعاد اجتماعي و فرهنگي وقف در شمال ايران