برگزاري اولين سمينار ابعاد اجتماعي و فرهنگي وقف در شمال ايران


برگزاري اولين سمينار ابعاد اجتماعي و فرهنگي وقف در شمال ايران