نمونه هایی از جالب ترین وقف های کشور

با سیری در تاریخ در میابیم که عمده وقف هایی که در گذشته خصوصا تا قبل از انقلاب اسلامی صورت میگرفته وقف هایی بوده است که در جهت برپا داشتن مناسبات مذهبی خصوصا وقف جهت احیای فرهنگ تشیع بوده است .وقف های کلانی که با وجود گذشت قرنها همچنان گرداننده  جریانهای مذهبی در عصر حاضر میباشد .با پیروزی انقلاب اسلامی و با تبلیغات گسترده ای که در جهت احیای مناسبات و فرایض دینی صورت میپذیرد لازم میاید تا برا اساس نیازهای روز صورت وقف ها نیز تغییر یابد تا شاهد گونه ای دگرگونی در کارکردهای  وقف باشیم ،چرا که یکی از پشتوانه های مهم این انقلاب همین وقف ها بوده است و اکنون نیز برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی میتوان با جهت دهی مناسب در کارکردهای وقف ،از وقف کمک شایانی گرفت. به عنوان نمونه میتوان از وقف های ذیل نام برد که در دهه های اخیر صورت گرفته است :

وقف برای برندگان جایزه نوبل در تهران : اواخر اذر ماه سال 85 ، یک شهروند تهرانی اموالش را برای کمک به برندگان جایزه نوبل وقف کرد . این فرد نیکوکار همچنین بخشی از اموالش را برای حمایت از مباحث علمی خاص از جمله فیزیک و شیمی وقف کرده است.[1]
وقف برای گسترش انرژی هسته ای :در سال 1388 شخصی به نام جمشید شهرکی اختراعش به نام ربات نمازخوان را وقف گسترش انرژی هسته ای کرد.[2][1] روزنامه همشهری ،یکشنبه 9 خرداد 95،شماره 6829
[2] مجله وقف و سلامت ،شماره 521،26 اردیبهشت 1394