رزومه سردبیر سایت

دکتر مهری بهار
گروه آموزش: ارتباطات اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 61117852-021
نمابر: 02188012524
پست الکترونیکmbahar@ut.ac.ir :
 
زندگینامه علمی دکتر مهری بهار
 
خانم دکتر مهری بهار استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی را در رشته ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی(1368)، مدرک کارشناسی ارشد را در رشته ادبیات عرب و زبانشناسی از دانشگاه جرج تن آمریکا (1372) و مدرک دکتری خود را در رشته مطالعات فرهنگی از موسسه زبانهای شرقی فرانسه(1383) اخذ نمودند.
موارد تدریس وی «مبانی ارتباط  جمعی»، «دین و رسانه های جمعی»، زبان تخصصی در متو ارتباطات» (در مقطع کارشناسی )، و «تحول فرهنگی ایران» (در مقطع کارشناسی ارشد) است. وی مولف کتاب «the cultures of economic migration»(1385) و مقالات «نذر و هویت اجتماعی زنان»، «تغییر مشاغل در تهران از منظر تغییر ابژه ها»،«تلویزیون عامل تغییر یا آسیب آفرینی فرهنگی»، «سلطه، مقاومت و تغییر فرهنگی»،   «مطالعات دینی در نظام آموزش عالی ایران»،   «ابژه های دینی و هویت نسلی در ایران با تکیه بر ابژه‏های عزاداری» ، «خانواده و زن ایرانی از منظر مونتسکیو»،«   l'archecture du bazar: UN PRODUIT SOCIAL»، «Interferences Linguistiques et culturelles en Iran»،  « families in iran: changes, and future»،«Religiours Participation among Muslims: Iranian Exceptionalism Gunes Murat tezcur » و مقالاتی نیز با عنوان  تحلیل مردم شناختی نمادها در عزاداری عاشورای حسینی، موزه، فرهنگ و ابژه، ابژه های نسلی و رفتار دینی، نسل جدید و هویت دینی، مصرف و مطالعات فرهنگی، مصرف ابژه های فرهنگی - مورد مطالعه: قهوه خانه های تهران، تحصیل و تاخیر در ازدواج جوانان، جهانی شدن و مراسم مذهبی، ابژه های دینی: تلویزیون و سکولاریسم، ویژگی?های فرهنگی- اجتماعی بازار تهران، مد و تحول فرهنگی در ایران، فرهنگ ایرانی و ضرورت مطالعه و تحلیل آن، دین فرهنگ و تکنولوژی، سن ازدواج و میزان تفاوت سنی زن و شوهرها طی سه نسل (مطالعه تجربی:خانواده های ساکن شهر تهران) ، دینداری زندگی روزمره و اوقات فراغت، دینداری زندگی روزمره و اوقات فراغت، مناسک دینی در اندیشه ابن خلدون، جوانان و مشاغل در عرصه فرهنگ، Religious Ceremony, Modern Education and Women، religious identity and mass media در سمینارها و همایش های مختلف ارائه داده‏اند. همچنین مسئولیت طرحهای تحقیقاتی همچون «مراسم دینی،آموزش مدرن وزنان»، «هویت اسلامی و رسانه های جمعی: مورد تجربی موقعیت زنان در سینماهای ایران بعداز انقلاب اسلامی,کشور هند»، «ثبت مدهای موجود در تهران و بررسی منشاء به وجود آمدن آنها» را برعهده داشته ‏اند.