درباره سايت

از دیر بازه همواره وقف به عنوان عملی نیکوپسندانه  ،خیر خواهانه و مردمی  و از همه مهمتر عملی دینی   در بین مسلمانان رواج داشته است . با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی فعلی  جامعه ایران ،بسیاری از تغییر ساحت دینی وقف به ساحت اجتماعی ان سخن گفته اند و حتی برخی از ان، به عملی  از یاد رفته یاد می کنند. اما شواهد پیرامونی  درزندگی ،نشان از حضور و نقش افرینی وقف و واقفان در حوزه های متعدد دارد وشواهد حکایت از بقا همراه با دگردیسی ان می کند. بدین لحاظ ضرورت دارد تا هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی وضیعت وقف و تحولات آن را در ایران معاصر مورد واکاوی قرار دهیم. برای واکاوی این دو مسئله، راههای متعددی  وجود دارد.  به نظر می اید اولین گام ،راه اندازی سایتی تحت عنوان "وقف در ایران معاصر" ضروری است. شاید از طریق این مسیر بتوانیم ابعاد گوناگون این پدیده و کسانی که به عنوان واقف و ناظر وسیاست گذار هستند را جمع کرده و ضمن اشنایی با نظرات انها، راهی مناسب در سیاست گذاری وقف در ایران فراهم سازیم. این سایت مجالی را برای افراد علاقمند به موضوع وقف و چالشهای پیرامون ان فراهم می اورد .امید است تا باب  گفتگوها باز شده و امکان تعامل علمی و فرهنگی با نهادهای مردمی و دولتی که وقف را سیاستگذاری می کنند فراهم اورد . هدف از داشتن این سایت گسترش گفتگو و مشاوره هایی مربوط به وقف و تولید و ترویج ایده هایی برای بازسازی وقف است .