برگزاري اولين سمينار ابعاد اجتماعي و فرهنگي وقف در شمال ايران
برگزاري اولين سمينار ابعاد اجتماعي و فرهنگي وقف در شمال ايران